Routekaart en werkwijze van Nationaal Preventieakkoord naar Alkmaars Preventieakkoord

Maart 2021

Er werd op meerdere fronten campagne gevoerd om bij alle mogelijke stakeholders bekendheid met het tot stand te brengen preventieakkoord te genereren. Beoogd werd om te komen tot een breed gedragen visie op het gebied van preventie in de gemeente Alkmaar.

Hierdoor ontstond al vanaf maart draagvlak voor de voorgenomen werkwijze. Dit draagvlak vormt de basis waarop ambities en doelen van het akkoord werden geformuleerd door de stakeholders.

Er werd campagne gevoerd onder andere via telefonische contacten, social media, persberichten, nieuwsbrieven en de website.

Met publieke en private organisaties die direct en indirect te maken met de drie belangrijkste speerpunten van het beoogde lokale preventieakkoord werd contact opgenomen. Getracht werd en dat zal zo blijven, geprobeerd worden om gebruik te maken van het netwerk van deze organisaties. Van dit contingent organisaties maken in ieder deel uit:

 • Gemeente Alkmaar – diverse beleidsterreinen
 • GGD Hollands Noorden
 • GGZ Noord-Holland-Noord
 • Brijder
 • Alkmaar Sport (buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen)
 • JOGG Alkmaar / MEE & de Wering
 • Groene Gezonde Leefomgeving / Groen Kapitaal
 • Schoolbesturen / samenwerkingsverband SWVNK
 • Sportorganisaties en sportverenigingen
 • Kinderopvangorganisaties
 • Jongerenwerk
 • Bewonersondernemingen / buurthuizen
 • Ondernemersverenigingen
 • Private partners zoals Rabobank, AZ, supermarkten
 • Horeca
 • Diverse lokale ‘afdelingen’ van de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord

Naar aanleiding van de geformuleerde beginsituatie werden lokale ambities geformuleerd. Dit gebeurde mede door het organiseren van een zevental (online)bijeenkomsten.

De beschreven ambities hebben dankzij nieuwe samenwerkingen geleid tot nieuwe preventieve maatregelen én zij hebben geleid tot het versterken van bestaande projecten.

De criteria die gelden bij het indienen van projecten die zorgen voor de realisering van de ambities, werden door de preventieformateur in samenspraak met enkele stakeholders opgesteld.

April 2021

De overkoepelende ambities werden in april 2021 ondertekend; dit is het Alkmaars Preventieakkoord 1.0. De toegevoegde waarde van het lokale preventieakkoord wordt gevormd doordat het akkoord werd opgesteld door publieke en private organisaties uit Alkmaar. Deze organisaties werden hiermee gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit het akkoord. Samen maken zij Alkmaar gezonder. De preventieformateur voert in het hele proces de regie.

Indienen van projecten tot 1 mei 2021

Van 1 maart 2021 tot en met 30 april 2021 werd een aantal projecten tot stand gebracht die zorgen voor de realisatie van de ondertekende ambities. Het ontwikkelen van projecten waarmee ambities gestalte krijgen zal een continu proces zijn in 2021 en 2022. In deze jaren organiseert de preventieformateur bijeenkomsten en lanceert twee keer een campagne waarna organisaties projecten kunnen indienen waarmee de gestelde ambities gerealiseerd kunnen worden.

De preventieformateur is de verbindende partij bij het tot stand brengen van lokale samenwerkingen. Het spreekt voor zich dat hierbij ook kan worden samengewerkt met regionale en nationale organisaties.  Het tot stand brengen van deze samenwerkingen is een tijdrovend proces.

De route die ingediende projecten afleggen

De preventieformateur loopt de ingestuurde projecten aan de hand van gestelde criteria na. Deze screening zal hij voorleggen aan een kernteam; het kernteam bestaat uit een aantal door de preventieformateur geselecteerde personen welke deel uitmaken van het totaal van stakeholders.

Het kernteam controleert de screening van de preventieformateur. Indien nodig zal de preventieformateur zijn beoordeling herzien.

De preventieformateur bepaalt aan de hand van deze beoordeling de volgorde van toelating tot het Alkmaars preventieakkoord; er zullen ook ingediende projecten zijn die hoe dan ook niet worden toegelaten omdat zij niet voldoen aan de gestelde criteria. Het beschikbare budget bepaalt daarna welke projecten wel of niet worden toegelaten. Op deze wijze worden projecten afgewezen of toegelaten tot het lokale preventieakkoord.

De projecten bestaan uit niet-vrijblijvende afspraken tussen verschillende maatschappelijke partners en eventueel de lokale overheid/heden om tegemoet te komen aan de ambities van het Alkmaars Preventieakkoord.

 

1 juni tot 1 oktober 2021: Tweede periode om projecten te kunnen indienen

Het hiervoor beschreven proces van indienen van projecten, de werkwijze van de preventieformateur en de beoordeling van de projecten wordt in de periode van 1 juni tot 1 oktober 2021 herhaald. Dit met dien verstande dat er projecten kunnen worden ingediend die een beroep doen op de uitvoeringssubsidie van 2022 en 2023.

Het Alkmaars Preventieakkoord komt procesmatig tot stand

25 februari 2021 –  start campagne van Nationaal Preventieakkoord naar Alkmaars Preventieakkoord

 1. 10 maart 2021 – de Alkmaarse ambities van 2021 naar 2040 vinden hun definitieve vorm;
  reeds onderschreven door een aantal stakeholders
 2. 20 april 2021 – Alkmaars Preventieakkoord 1.0 verschijnt
  Ambities onderschreven door stakeholders
 3. 20 juni 2021 – Alkmaars Preventieakkoord 1.2 verschijnt
  Hierin zijn de eerste projecten/interventies opgenomen
 4. 20 oktober 2021 – Alkmaars Preventieakkoord 1.3 verschijnt

ca 15 oktober 2022 – Alkmaars Preventieakkoord 2.0 verschijnt
Alle projecten, alle tot stand gebrachte samenwerkingen worden in het akkoord beschreven. Het gevolgde proces en de wijze waarop de projecten in 2024 en de jaren daarna zullen worden voortgezet, wordt besproken.

 1. 20 november 2022 – feestelijke aanbieding/presentatie van Alkmaars Preventieakkoord 2.0 met stakeholders

voorjaar 2024 – Evaluatie laat zien hoe de ambities uit 2021 gerealiseerd worden

 

Mei 2021 tot en met december 2023

De preventieformateur zorgt voor de monitoring en de coördinatie van de uitvoering van de tot het Alkmaars Preventieakkoord toegelaten projecten tot en met december 2023.

Eind december 2023 dienen alle projecten uitgevoerd te zijn conform de opzet zoals ingediend. Met een evaluatieve bijeenkomst begin 2024 eindigen de werkzaamheden van de preventieformateur.