Projecten

De projecten die zijn toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord vind je in het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) – pagina 20 en volgende-. 

Dit lokale preventieakkoord is te downloaden op de pagina ‘Publicaties’ van deze website. 

Procedure, regeling, tijdspad en het kernteam

Wat is er te bereiken?
De inschrijvers van geselecteerde projecten worden in staat gesteld om hun ingediende project uit te voeren in 2021 en/of 2022 en/of 2023.
De door het kernteam toegelaten projecten krijgen de toezegging van een bijdrage in de kosten voor een bij aanvang vastgesteld maximaal bedrag dat begroot is voor het project. Het afgesproken bedrag is een bedrag inclusief BTW.  Deze toezegging wordt gedaan onder het voorbehoud dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten het uitvoeringsbudget ter beschikking stelt.

De procedure in het kort
Organisaties kunnen nog projectplannen indienen:

Van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. Dit betreffen projecten die een beroep doen op het uitvoeringsbudget van 2022 en/of 2023.

De preventieformateur screent alle projecten en legt die screening voor aan de leden van het kernteam. Het kernteam zal de projecten beoordelen uiterlijk respectievelijk: 15 oktober 2021.

De beoordeling van de ingediende projecten gebeurt op basis van een aantal criteria. Het individuele stemgedrag van de afzonderlijke leden van het kernteam wordt niet openbaar gemaakt.
Het kernteam bepaalt de definitieve keuze van de projecten die in het lokale preventieakkoord zullen worden opgenomen. De projectleiders van de ingediende projecten krijgen schriftelijk bericht over afwijzing of toelating tot het Alkmaars Preventieakkoord.
Tegen de keuze van het kernteam, wat betreft de door hen gekozen projecten, kan geen bezwaar worden gemaakt. 
Op basis van de toegelaten projecten zal de preventieformateur een nieuwe versie van het Alkmaars Preventieakkoord opstellen.

                                  *****************************************

Voorwaarden voor het indienen van een project
a. De indiener(s) zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
b. De indiener(s) is/zijn gevestigd in Alkmaar of voert/voeren daar reeds activiteiten uit;
c. Het project wordt tijdig ingediend (zie boven);
d. De organisatie gaat akkoord met de beoordelingsmethodiek die voor de uiteindelijke projectkeuze gehanteerd wordt.

****************************************************************

Verwijzing naar lokaal preventieakkoord
In de periode dat een project wordt uitgevoerd dient bij alle uitingen in het kader van dit project te worden vermeld:
‘Dit project is (mede) mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Alkmaars Preventieakkoord.’

Monitoring en verantwoording
Tijdens de uitvoering van het project zal de preventieformateur regelmatig contact opnemen met de projectleider om te horen hoe het project verloopt. De preventieformateur heeft als taak om mee te denken, het uitvoeringsproces op gang te houden en hulp te bieden waar dat noodzakelijk is.

Houd er rekening mee dat op het eind van het project alle gemaakte kosten moeten kunnen worden aangetoond met facturen. Indien er voor bepaalde kostenposten bij de eindafrekening geen facturen kunnen worden overlegd dan dient dit voorafgaand aan de start van het project gemeld te worden.
Ontvangen subsidie moet worden terugbetaald indien bij de eindafrekening niet met facturen kan worden aangetoond waaraan het subsidiegeld is besteed.

Tevens zal de projectleider op het eind van het project een vragenformulier dienen in te vullen.

                                               ******************************************************

Het kernteam
Het kernteam bestaat uit 10 personen van 10 verschillende Alkmaarse organisaties. Er mag maximaal één vertegenwoordiger van een organisatie deel uitmaken van het kernteam. Ieder lid van het kernteam kan slechts haar/zijn beoordeling inbrengen door:
het invullen van een door de preventieformateur beschikbaar gesteld beoordelingsformulier. 

Het kernteam bepaalt aan de hand van een twaalftal criteria (zie pagina ‘Indienen’) een rangorde van de ingediende projecten. Het verwachte uitvoeringsbudget zal daarna bepalen welke projecten wel en welke niet voor uitvoering in het kader van het Alkmaars Preventieakkoord in aanmerking komen.
Het is mogelijk dat het kernteam besluit een project niet het volledig gevraagde budget toe te kennen. Het is aan de leider van het betreffende project om dan binnen drie dagen te besluiten of het project met het in het vooruitzicht gestelde budget doorgang kan vinden.
Indien twee of meer projecten in de rangorde van het kernteam gelijk eindigen en het hierdoor niet duidelijk is welk project wel en welk niet kan worden opgenomen in het Alkmaars Preventieakkoord zal de eerder door de preventieformateur gedane beoordeling de doorslag geven.

Het kernteam bestaat uit:

 • Femke van Baarsen           Groups for Balance / GLI Alkmaar  

  Ed Bakker                         Brijder Preventiedeskundige

  Peter van der Boom          Wellvit

  Petra Buwalda                   Gemeente Alkmaar

  Esther Kleine Deters        GGD Hollands Noorden       

  Miranda Goudsblom         Bibliotheek Kennemerwaard

  Wouter van der Klugt       Alkmaar Sport

  Jeroen Smit                       Alkmaar Guardians

  Madeleine Stoop               Sport-Z

  Raoul van der Wel                  MEE & de Wering

 • De preventieformateur is Ted van der Bruggen. De preventieformateur bewaakt de te volgen procedure. Deze formateur zit de vergadering van het kernteam voor en heeft geen stemrecht. Slechts indien er sprake is van ‘stakende stemmen’ zal het oordeel van de preventieformateur bepalend zijn.

De functie van het kernteam
Het kernteam heeft als doel om het werk van de preventieformateur Alkmaar te monitoren, te controleren en waar nodig van input te voorzien. Dit om mede zorg te dragen voor een Alkmaars Preventieakkoord dat een bijdrage zal leveren aan de gezondheid van de Alkmaarders. 
Het kernteam voorziet de preventieformateur van extra ogen, oren en denkkracht. Dit kan met woorden en daden.