Projecten

De projecten die zijn toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord vind je in het Alkmaars Preventieakkoord 1.3 (oktober 2021) – pagina 21 en volgende.

Dit lokale preventieakkoord is te downloaden op de pagina ‘Publicaties’ van deze website. 

Procedure, regeling, tijdspad en het kernteam

Wat is er te bereiken?
De inschrijvers van geselecteerde projecten worden in staat gesteld om hun ingediende project uit te voeren in 2021 en/of 2022 en/of 2023.
De door het kernteam toegelaten projecten krijgen de toezegging van een bijdrage in de kosten voor een bij aanvang vastgesteld maximaal bedrag dat begroot is voor het project. Het afgesproken bedrag is een bedrag inclusief BTW. Deze toezegging wordt gedaan onder het voorbehoud dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten het uitvoeringsbudget ter beschikking stelt.

De procedure in het kort
Organisaties kunnen geen projectplannen meer indienen.

Dat kon tot 1 oktober 2021.

De preventieformateur heeft alle projecten gescreend en heeft die screening voorgelegd aan de leden van het kernteam. Het kernteam heeft de projecten beoordeeld uiterlijk in oktober 2021. Eind oktober ’22 werd bekend wel projecten wel en welke niet zijn toegelaten.

De projectleiders van de ingediende projecten kregen schriftelijk bericht over afwijzing of toelating tot het Alkmaars Preventieakkoord.
Tegen de keuze van het kernteam, wat betreft de door hen gekozen projecten, kon geen bezwaar worden gemaakt. 
Op basis van de toegelaten projecten heeft de preventieformateur een nieuwe versie van het Alkmaars Preventieakkoord (1.3) opgesteld.

                                  *****************************************

Hieronder de voorwaarden die golden bij definitieve toelating van projecten van het Alkmaars Preventieakkoord

 1. Inschrijving KvK

De indiener(s) dienen ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.

 1. Vestigingsplaats

De indiener(s) is/zijn gevestigd in Alkmaar of voert/voeren daar reeds activiteiten uit.

 1. Verwijzing naar lokaal preventieakkoord
  In de periode dat een project wordt uitgevoerd dient bij alle uitingen in het kader van dit project te worden vermeld:
  ‘Dit project is (mede) mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Alkmaars Preventieakkoord.’
 2. Monitoring en verantwoording
  Tijdens de uitvoering van het project zal de preventieformateur regelmatig contact opnemen met de projectleider om te horen hoe het project verloopt. De preventieformateur heeft als taak om mee te denken, het uitvoeringsproces op gang te houden en hulp te bieden waar dat noodzakelijk is.
 3. Verandering bestemming uitvoeringssubsidie

Bij een andere besteding van de verkregen gelden is het noodzakelijk om daarvoor toestemming te vragen aan de subsidieverstrekker cq de preventieformateur. In het geval van het Alkmaars Preventieakkoord zal de preventieformateur bekijken of met de besteding van de gelden het doel van het project en daarmee het doel van ons lokale preventieakkoord gediend wordt. Bij twijfel schakelt de preventieformateur het kernteam in. In ieder geval krijgt de projectleider schriftelijk bericht of wijziging van de bestemming van de uitvoeringssubsidie wordt toegestaan.

 1. Verantwoording

Houd er rekening mee dat op het eind van het project alle gemaakte kosten moeten kunnen worden aangetoond met facturen. Indien er voor bepaalde kostenposten bij de eindafrekening geen facturen kunnen worden overlegd dan dient dit voorafgaand aan de start van het project gemeld te worden.
Ontvangen subsidie moet worden terugbetaald indien bij de eindafrekening niet met facturen kan worden aangetoond waaraan het subsidiegeld is besteed.

 1. Vragenformulier

De projectleider zal op het eind van het project een vragenformulier dienen in te vullen.

                                               ******************************************************

Het kernteam
Het kernteam bestaat uit 10 personen van 10 verschillende Alkmaarse organisaties. Er mag maximaal één vertegenwoordiger van een organisatie deel uitmaken van het kernteam.

Het kernteam heeft aan de hand van een twaalftal criteria (zie pagina ‘Indienen’) een rangorde bepaald van de ingediende projecten. Het verwachte uitvoeringsbudget heeft daarna bepaald welke projecten wel en welke niet voor uitvoering in het kader van het Alkmaars Preventieakkoord in aanmerking komen.

Het kernteam bestaat uit:

Femke van Baarsen          Groups for Balance / GLI Alkmaar  

Peter van der Boom          Wellvit

Petra Buwalda                   Gemeente Alkmaar

Miranda Goudsblom         Bibliotheek Kennemerwaard

Wouter van der Klugt       Alkmaar Sport

Madeleine Stoop              Sport-Z

Raoul van der Wel           MEE & de Wering

Laura Tiggelman              GGD Hollands Noorden

Marjolein Voortman          Brijder

De preventieformateur is Ted van der Bruggen. De preventieformateur bewaakt de te volgen procedure. Deze formateur zit de vergadering van het kernteam voor en heeft geen stemrecht. Slechts indien er sprake is van ‘stakende stemmen’ zal het oordeel van de preventieformateur bepalend zijn.

De functie van het kernteam
Het kernteam heeft als doel om het werk van de preventieformateur Alkmaar te monitoren, te controleren en waar nodig van input te voorzien. Dit om mede zorg te dragen voor een Alkmaars Preventieakkoord dat een bijdrage zal leveren aan de gezondheid van de Alkmaarders. 
Het kernteam voorziet de preventieformateur van extra ogen, oren en denkkracht. Dit kan met woorden en daden.