Kaders en datums

De kaders waarbinnen het Alkmaars Preventieakkoord ontwikkeld wordt

 Bij de totstandkoming van het Alkmaars Preventieakkoord wordt rekening gehouden met de kaders die worden gesteld door

 Voorwaarden gesteld door de VNG

Het spreekt voor zich dat de preventieformateur zich zal conformeren aan de voorwaarden zoals gesteld door Vereniging Nederlandse Gemeenten. Om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget voor een lokaal preventieakkoord gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het akkoord gaat over meer dan één thema uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, alcohol en/of overgewicht. Hier mogen andere thema’s aan toegevoegd worden;
  2. Het akkoord wordt getekend door partijen die een gezamenlijke ambitie hebben om zich in te zetten op een gezonde samenleving;
  3. In het akkoord zijn concrete afspraken vastgelegd tussen publieke en private partijen (bijvoorbeeld supermarkten, cafés en bedrijven);
  4. Het akkoord is een aanvulling op wat er lokaal allemaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie;
  5. Bij het opstellen en het uitvoeren van het akkoord worden inwoners betrokken;
  6. Het akkoord focust zich op inwoners/wijken met een gezondheidsachterstand;
  7. Het akkoord brengt een beweging op gang van inwoners, gemeente en lokale partners naar een gezonde samenleving.

Deze zeven voorwaarden en de uiterste datums waarop tussentijds door de preventieformateur aan de VNG verzoeken tot goedkeuring van plannen dienen te worden ingediend, vormen mede het kader waarbinnen de werkzaamheden van de preventieformateur gestalte krijgen.

De preventieformateur en zijn opdracht

Alkmaar kiest met de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024 voor de aansluiting bij het Nationale Preventieakoord (2018). In de Alkmaarse Gezondheidsagenda heeft een groot aantal partijen afspraken vastgelegd op de thema’s overgewicht, roken en schadelijk alcoholgebruik.

De preventieformateur heeft de opdracht om met een actiegericht benadering te komen tot concrete plannen waarbij er sprake moet zijn van veel samenwerkpartners in de gemeente. De preventieformateur zal ook de stimulerende kracht zijn om verbinding te zoeken met regionale en nationale partners.

De preventieformateur dient (digitale) bijeenkomsten met mogelijke deelnemende partijen te organiseren. Dit zal moeten leiden tot een breed gedragen visie op het gebied van preventie in de gemeente Alkmaar. Door middel van nieuwsbrieven en andere publicaties zal hij een beweging op gang brengen waardoor steeds meer organisaties zich zullen aansluiten bij het streven om de Alkmaarse ambities te realiseren. Met de partners zal de preventieformateur een preventieakkoord opleveren met afspraken over speerpunten, taken, verdeling budgetten, eigen bijdragen van deelnemende partijen en afspraken over monitoring van de projecten.

Net als bij de totstandkoming van het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar zal de gemeente geen leidinggeven aan het proces. De gemeente heeft een aanjagende en verbindende functie. Het lokale preventieakkoord zal geen gemeentelijk document zijn maar een bundeling vormen van projecten die gestoeld zijn op breed omschreven doelstellingen van deelnemende partijen uit het veld.

De preventieformateur heeft de opdracht om rapportages over voortgang, samenwerking en budgetten transparant beschikbaar te stellen zodat zij met ieder gedeeld kunnen worden.

De preventieformateur, die verantwoording schuldig is aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gemeente Alkmaar kent in zijn dagelijkse praktijk een grote mate van onafhankelijkheid van welke organisatie dan ook; hij is geen inwoner van Alkmaar en heeft geen belangen in Alkmaar.

De preventieformateur is:
Ted van der Bruggen

06-543 91 660

info@alkmaarspreventieakkoord.nl