Het indienen van projectplannen

Wanneer kan dat?

Er zijn twee perioden waarin projectplannen kunnen worden ingediend.

 1. Van 1 maart 2021 tot 30 april 2021 konden organisaties een project indienen waarmee zij op het uitvoeringsbudget van 2021 een beroep deden.
 2. Van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 kunnen organisaties een project indienen waarmee zij op het uitvoeringsbudget van 2022 en van 2023 een beroep kunnen doen.

Welke criteria zijn verbonden aan het indienen van projectplannen?

Ieder plan wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Het strekt tot aanbeveling als het projectplan tegemoet komt aan deze criteria. Het tegemoetkomen aan deze criteria maakt de kans groter dat een projectplan wordt toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord.

De indiener van een projectplan dient zich de onderstaande vragen, die zoveel mogelijk positief beantwoord moeten kunnen worden, te stellen:

Harde criteria:

 • Sluit het project aan bij de ambities van het Alkmaars Preventieakkoord 1.0 (en daarmee indirect bij het Nationaal Preventieakkoord en de Gezondheidsagenda)?
 • Is het project zoveel mogelijk SMART geformuleerd?
 • Is het project een aanvulling op wat er in Alkmaar reeds gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie?
 • Wordt de samenwerking tussen verschillende (maatschappelijke) organisaties hiermee bevorderd?
 • In hoeverre zijn inwoners van Alkmaar bij dit project betrokken?

Zachte criteria: (worden meegenomen bij beoordeling aanvraag)

 • Kan verwacht worden dat dit project na 2023 zonder verdere financiële ondersteuning van de overheid gecontinueerd kan worden?
 • Staan de hoogte van de kosten in een goede verhouding tot de te verwachten impact op een bepaalde doelgroep?
 • In welke mate is er sprake van een integrale aanpak door verschillende thema’s te verbinden zoals gezondheid, sport, participatie, leefomgeving e.d.?
 • Is de verwachting realistisch dat dit project binnen de gestelde termijn uitgevoerd kan worden?
 • Is er sprake van cofinanciering?
 • Richt het project zich op inwoners met een gezondheidsachterstand?
 • Heeft deze aanpak of een soortgelijke aanpak zich elders al bewezen wat betreft doelmatigheid en doeltreffendheid?
 • Zorgt dit project ervoor dat de gevolgen van de coronacrisis voor deze doelgroep(en) verminderd worden? Licht dit toe

Het indienen van een projectplan kan door deze te sturen naar info@alkmaarspreventieakkoord.nl

Krijgt u binnen een week geen reactie dan vragen wij u daarvan een bericht te sturen aan de preventieformateur.

***********************************************************************************************************************************************

Beantwoording van de onderstaande vragen helpen u om een project juist in te dienen.  

*Het verdient de voorkeur dat bij indiening van een project de volgende vragen worden beantwoord.
  Probeer de teksten te beperken tot maximaal twee A4-tjes.

 1. Bij welke Alkmaarse ambitie(s) sluit het project aan?
 2. Wat is het doel van het project?
 3. Welke doelgroep(en) worden bereikt?
 4. Welke concrete (!) activiteiten zullen deel uitmaken van het project?
 5. Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?
 6. Wat is het tijdsplan van het project?
 7. Welke mensen en/of organisaties worden bij het project betrokken?
 8. Wat gaat de uitvoering van het project naar verwachting kosten?
  Kom met een zo veel mogelijk gespecificeerde begroting van kosten en inkomsten.
  De begroting bevat ten minste de volgende posten:
  Personele kosten
  Investeringen/ aanschaf materiaal
  Huisvestingskosten
  Overige kosten
  Vermeld als er sprake is van cofinanciering.
  9. In hoeverre is dit project innovatief? Heeft dit project een doel en/of activiteiten die tot nu toe in Alkmaar nog niet worden nagestreefd? Wordt er een nieuwe doelgroep betrokken?
  10. Hoe wordt het project voortgezet als de stimuleringssubsidie vanuit het lokale preventieakkoord ophoudt?
  11. Handtekeningen, namen en andere gegevens van twee functionarissen van de organisatie(s) die het project indienen.

Naam en functie: …………………………                        Naam en functie: ……………………………..

Telefoonnummer en e-mailadres:                           telefoonnummer en e-mailadres:

……………………………………………………………….             ……………………………………………………………….

 Handtekening: ……………………………     Handtekening:  ……………………………….

     12. Wie is tijdens de uitvoering van het project de centrale persoon, ‘de projectleider’?

     13. Wanneer is de projectleider het best bereikbaar?

Voor vragen, overleg en om dit projectvoorstel in te sturen:

Ted van der Bruggen
preventieformateur Alkmaar
06-543 91 660
info@alkmaarspreventieakkoord.nl 
www.alkmaarspreventieakkoord.nl