Het indienen van projectplannen

 

Projectplannen kunnen niet meer worden ingediend. Op 1 oktober 2021 sloot de laatste inzendtermijn. Er zijn in 2021 maar liefst 48 projectvoorstellen ingezonden, een geweldig aantal. Het totale budget zou vele malen groter moeten zijn om alle projecten toe te kunnen laten. In mei ’21 zijn reeds 11 projecten toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord. In oktober ‘21 heeft het kernteam nog 10 projecten toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord. In totaal geven dus 21 projecten uitvoering aan het Alkmaars Preventieakkoord.  Die uitvoering vindt plaats in 2022 en 2023.Welke criteria werden gehanteerd bij de beoordeling van projectplannen?

Ieder plan werd beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Die criteria waren van tevoren bekend. Het spreekt voor zich dat het tegemoetkomen aan deze criteria de kans groter maakte dat een projectplan wordt toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord.

 

Harde criteria:

 • Sluit het project aan bij de ambities van het Alkmaars Preventieakkoord 1.0 (en daarmee indirect bij het Nationaal Preventieakkoord en de Gezondheidsagenda)?
 • Is het project zoveel mogelijk SMART geformuleerd?
 • Is het project een aanvulling op wat er in Alkmaar reeds gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie?
 • Wordt de samenwerking tussen verschillende (maatschappelijke) organisaties hiermee bevorderd?
 • In hoeverre zijn inwoners van Alkmaar bij dit project betrokken?

 

Zachte criteria: (worden meegenomen bij beoordeling aanvraag)

 • Kan verwacht worden dat dit project na 2023 zonder verdere financiële ondersteuning van de overheid gecontinueerd kan worden?
 • Staan de hoogte van de kosten in een goede verhouding tot de te verwachten impact op een bepaalde doelgroep?
 • In welke mate is er sprake van een integrale aanpak door verschillende thema’s te verbinden zoals gezondheid, sport, participatie, leefomgeving e.d.?
 • Is de verwachting realistisch dat dit project binnen de gestelde termijn uitgevoerd kan worden?
 • Is er sprake van cofinanciering?
 • Richt het project zich op inwoners met een gezondheidsachterstand?
 • Heeft deze aanpak of een soortgelijke aanpak zich elders al bewezen wat betreft doelmatigheid en doeltreffendheid?
 • Zorgt dit project ervoor dat de gevolgen van de coronacrisis voor deze doelgroep(en) verminderd worden? Licht dit toe