Activiteiten

Alkmaar zet stappen naar meer gezondheidspreventie

Preventieakkoord: concrete stappen

Vorig jaar, 2021, is het Alkmaars Preventieakkoord tot stand gebracht. Maar liefst 83 Alkmaarse organisaties hebben de krachten gebundeld en geven met 21 projecten uitvoering aan het streven om meer werk te maken van gezondheidspreventie. Het doel is om de leefstijl van de inwoners positief te beïnvloeden en het verminderen van gezondheidsachterstanden.

In veel Nederlandse gemeenten is er sprake van een preventieakkoord. Alkmaar is bijzonder omdat hier het niet blijft bij mooie woorden en ambities maar dat via de projecten daadwerkelijk concrete stappen worden gezet. De mouwen worden in Alkmaar opgestroopt om samen goede initiatieven van de grond te tillen. In veel gevallen wordt er geprobeerd om met relatief weinig geld veel te bereiken. Dankzij samenwerking is dat vaak mogelijk.


De projecten worden op deze website beschreven; zie bovenaan de pagina ‘Publicaties’

De 21 projecten worden vrijwel allemaal dit en volgend jaar uitgevoerd. De projecten beslaan een breed perspectief. De aandacht richt zich op jeugd en gezondheid, het komen tot een gezonde leefstijl, verbetering van de psychische gezondheid en het verbeteren van de leefomgeving.

Via deze website, bovenaan de pagina ‘Publicaties’, zijn beschrijvingen van alle projecten te vinden.


Hulp vragen is makkelijk

De Alkmaarse preventieformateur Ted van der Bruggen coördineert alle projecten. Op de vraag waar inwoners van Alkmaar terecht kunnen met hun hulpvraag, stelt hij: “Het is bekend dat bij de wijkcentra inwoners binnen kunnen lopen met alle vragen. Huisartsenpraktijken en welzijnsorganisaties bieden gezamenlijk in Alkmaar een wijkgerichte aanpak ‘Welzijn op Recept’; hierbij worden aandacht en activiteiten geboden als medicijn op maat voor mensen met psychosociale klachten. Tenslotte bestaat ook het laagdrempelige hulploket, het WMO-loket dat via telefoonnummer 14072 bereikbaar is. Dit loket kan geraadpleegd worden als je niet weet waar je met je hulpvraag naar toe kan. Dan krijg je een persoonlijk advies.”


Oproep preventieformateur

De preventieformateur doet een oproep: “Wil jij of jouw organisatie zich aansluiten bij één van de 21 Alkmaarse projecten? Heb jij een idee hoe een project nog sterker kan worden gemaakt? Heb jij suggesties voor de verdere voortgang van het Alkmaars Preventieakkoord? Aarzel niet en neem met mij contact op via info@alkmaarspreventieakkoord.nl .“


Kernteam Alkmaars Preventieakkoord monitort

De preventieformateur monitort de dagelijkse gang van zaken ten aanzien van de voortgang van de projecten. Hij rapporteert hierover aan het kernteam. Dit 10-koppige team monitort de voortgang van het Alkmaars Preventieakkoord.

Die monitoring gebeurt vooral aan de hand van 12 criteria die te vinden zijn op de pagina ‘Indienen’ van www.alkmaarspreventieakkoord.nl. Gelukkig hebben de leden van het kernteam samen een ruime expertise op het gebied van gezondheid; het team bestaat uit 10 betrokken Alkmaarders van 10 verschillende organisaties.

De 21 projecten die zijn toegelaten tot het lokale preventieakkoord hebben onder andere betrekking op:

 • Leefstijl – alcoholgebruik, roken en overgewicht
 • Kinderarmoede
 • Gezonde voedselaanbieders rondom scholen
 • Werkgevers die zorgen dat werknemers meer bewegen
 • Jongeren met psychosociale problemen
 • Kinderen gezond leren koken
 • Komen tot een groene, gezonde leefomgeving
 • Terugdringen roken
 • Creëren ontmoetingspunt voor wijkbewoners
 • Wijkbewoners laagdrempelig meer laten bewegen
 • Sportvoorziening voor pubers (urbansports)
 • Valpreventie 60-plussers
 • Jongvolwassenen helpen bij veilig gebruik social media
 • Gespreksgroepen in wijkcentra rond de thema’s van het Alkmaars Preventieakkoord

Nu in 2022 heeft de preventieformateur regelmatig contact met de projectleiders om de voortgang te bespreken. De volgende vragen kunnen daarbij aan de orde komen:

Belangrijk is meestal dat verteld wordt hoe het gaat met het project. Dan komt waarschijnlijk vanzelf een aantal vragen/antwoorden naar voren.


Bij het monitoren van de voortgang van de projecten kunnen de volgende vragen aan de orde komen:

 • Vertel alles over de huidige stand van zaken. Wat is er tot nu toe concreet gebeurd? Noem aantallen en feiten. Wat staat er de komende periode te gebeuren? Hoe gaat het financieel?
 • Wordt de oorspronkelijke opzet van het project gerealiseerd? Welke onderdelen wel en welke niet? Hoe komt dit? Wat betekent dit ten opzichte van de oorspronkelijke plannen?
 • Is het tijdspad van de uitvoering van het project nog zoals gepland? Zo niet, hoe ziet het tijdsplan er nu uit.
 • Hoe wordt er met het project aan de weg getimmerd? Is daar nog hulp bij nodig?
 • Wordt de doelgroep bereikt? Welke middelen/media worden ingezet?
 • Zijn er getalsmatige gegevens van de stand van zaken? Aantal deelnemers, kosten, e.d.?
 • Hoe staat het met het preventiekarakter van dit project? Welke bijdrage levert deze interventie aan gezondheidspreventie?
 • Wat draagt het project bij aan gezondheidspreventie op langere termijn in Alkmaar?
 • Hoe wordt de subsidie daadwerkelijk besteed? Is er sprake van een overschot of een tekort aan financiële middelen?

Kan op het eind van het project de uitgegeven subsidie deugdelijk verantwoord worden?

 • Wat kunnen we van de uitvoering (tot nu toe) leren? Zijn de partners bereid om te leren van nieuwe inzichten?
 • Leidt het project tot het dichter bij elkaar brengen van partijen en het samenwerken aan een gedeelde ambitie?
 • Zorgt lokale samenwerking voor het behalen van de beoogde resultaten?
 • Zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden (nog steeds) helder en houden alle partijen zich aan gemaakte afspraken? Draagt het proces bij aan de borging van duurzame afspraken en beleid?
 • Is het gewenst of is het mogelijk dat de preventieformateur op locatie het project bezoekt/beleeft/meemaakt?
 • Bij mijn opdrachtgever de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), dien ik documenten te overleggen waarmee ik aantoon dat het project daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Als jij flyers, posters, krantenartikelen, link naar website, Facebookpagina, een filmpje, foto’s en dergelijke hebt dan ontvang ik die graag.